วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู
 • สนามกีฬาอลิอันซ์
 • ศาลาว่าการเมืองมิวนิก
 • มหาวิหารเฟราเอน
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ปราสาทโฮเอ็นชวานเกา
 • บ้านเกิดโมสาร์ท
 • หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
 • ปราสาทคลุมลอฟ
 • ปราสาทปราก
 • มหาวิหารเซนต์วิตัส
 • สะพานชาร์ล
 • พอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • อาคารรัฐสภาออสเตรีย
 • โบสถ์เซนสตีเฟ่น
 • โบสถ์เซนปีเตอร์
 • น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
 • พระราชวังเบลวีเดียร์
 • พิเศษ!! บริการอาหารกลางวันบนยอดเขากซูกสปิตเซ่ เข้าชมความสวยงามภายในของพระราชวังเรสซิเดนซ์มิวนิค และพระราชวังเชินบรุนน์

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติ

มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม

ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน

พลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน -

เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา 
DAY 3  
  เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน - สถานีรถไฟไอบ์เซ่

เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน์ - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้า

ไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้า

ซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศ

ออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส 
DAY 4  
  เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท -

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง

ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ 
DAY 5  
  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก -

มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกา

ดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า -

แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ 
DAY 6  
  เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวี

เดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ -

ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค


 


 
DAY 7  
  เมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย -

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
DAY 8  
  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-- 
3  อิสระ
4  อิสระ
5 อิสระอิสระ
6 อิสระอิสระ
7 --
8---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com