ทัวร์ไต้หวัน HT-ADP-88-06 TAIWAN EXTRA TWO

คุณสมบัติสินค้า:

พ.ค. - พ.ค.63 || 3D2N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • หนานโถว
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • วัดหลงซาน
 • ซีเหมินติง
 • ไถจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • ตึกไทเป101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ร้านสร้อย
 • ร้านพายสัปปรด
 • หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
 • Gloria Outlet

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต


 
DAY 2  
  หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง 

 DAY 3    หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ร้านสร้อย-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)

อนุสรณ์สถานเจียไคเช็ค-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ


 

 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2  อิสระ
3  อิสระ

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 

 Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com