วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • หนานโถว
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • วัดหลงซาน
 • ซีเหมินติง
 • ไถจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • ตึกไทเป101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ร้านสร้าย
 • ร้านพายสัปปรด
 • หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

 DAY 2    หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง 
DAY 3  
  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อย-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนามบิน

เถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2  อิสระ
3  อิสระ

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com