ทัวร์ไต้หวัน HT-ADP-88-04 TAIWAN FEEL LOVE

คุณสมบัติสินค้า:

ม.ค. - มิ.ย.63 || 4D3N || บิน CI - CHINA AIRLINES

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองไทเป
 • ตึกไทเป101
 • ตลาดซีเหมินติง
 • วัดหลงซาน
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • ไถจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • เมืองเจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ตลาดเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • เมืองจีหลง
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
 • เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี , ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,สเต็ก จานร้อน
 • ช้อปปิ้ง...ชิม ชานมไข่มุก ,ไก่ทอด hot star รสเด็ด

   โปรแกรมทัวร์
 DAY 1    กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้ 
DAY 2  
   เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน

ชิมชาอู่หลง – ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต


 DAY 3    ไถจง – หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด -

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
DAY 4  
  อุทยานเย๋หลิ่ว – GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89)

วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3  อิสระ
4 อิสระ-

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com