วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • เมืองไทเป
 • ตึกไทเป101
 • ตลาดซีเหมินติง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • หนาวโถว
 • วัดเหวินหวู่
 • ไถจง
 • ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • เมืองฮวาเหลียน
 • นั่งรถไฟ
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • เมืองเจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • เมืองจีหลง
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว
 • เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี ,พระกระโดดกำแพง ,ไก่อบโอ่ง
 • ช้อปปิ้ง...ชิม ชานมไข่มุก ,ไก่ทอด hot star รสเด็ด

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 
DAY 2  
  สนามบินเถาหยวน -หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ 
DAY 3  
  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง -

เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
DAY 4  
  ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
DAY 5  
  ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )

วัดซิงเทียน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4   
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com