ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE001 มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว2อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว

คุณสมบัติสินค้า:

ม.ค. - มิ.ย.63 || 4D3N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • Taipei 101 จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  • พิเศษ !! เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ
  • พิเศษ !! ลิ้นรสไอศครีม MIYAHARA

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สุวรรณภูมิ • เถาหยวน • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เจียอี้


 
DAY 2  
  เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • MIYAHARA ICE CREAM •

ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
DAY 3  
  หนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ไทเป • ร้านขนมพายสับปะรด •

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติง


 
DAY 4  
  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 • ผลิตภัณฑ์สร้อย

Germanium • กรุงเทพฯ

 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3  อิสระ
4  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com