ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE02 มหัศจรรย์ TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

มี.ค. - ก.ค.63 || 5D3N || บิน SL - THAI LION AIR

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานจิ๋วเย๋หลิ่ว
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ
  • 3 ตลาดการคืนชื่อดัง
  • พิเศษ!! ชาบูหมาล่าบุฟเฟต์ สไตล์ไต้หวัน,เสี่ยงหลงเปา,Seafood

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินดอนเมือง


 
DAY 2  
  สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบ

สุริยันจันทรา

  
DAY 3  
  ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น

 

ตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง 

 

DAY 4    ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี 
DAY 5  
  ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

 


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2  อิสระ
3  อิสระ
4  อิสระ
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com